• image

O czym warto pamiętać, a czasem się zapomina, kiedy pracuje się z uczniem z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

17 października 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek wygłoszony został wykład pt. "O czym warto pamiętać, a czasem się zapomina, kiedy pracuje się z uczniem z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Prelegentem był dr Piotr Plichta - Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Autor i współautor około 70 publikacji naukowych w tym monografii „Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych i poczucie sensu życia”. Współredaktor „Wychowania i kształcenia w erze cyfrowej”. Członek i kierownik zespołów badawczych dotyczących niepełnosprawności, stresu i wypalenia zawodowego, korzystania z nowych mediów, agresji elektronicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych i przemocy rówieśniczej. Uczestnik międzynarodowych sieci naukowych zajmujących się problemem cyberprzemocy (COST IS801) oraz wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży (COST IS1210). Członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.

plichta piotr


 

Obecność uczniów niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkolnictwie ogólnodostępnym, staje się coraz bardziej powszechna. Należy zatem zadbać by ich obecność była nie tylko widocznym przejawem realizowania idei inkluzji (integracji), ale przede wszystkim stała się pozytywnym doświadczeniem przynoszącym korzyści zarówno im jak i ich „typowo rozwijającym się” rówieśnikom. Jednym z podstawowych czynników powodzenia włączania szkolnego są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Niestety, wyniki badań pokazują, że nauczyciele nisko oceniają swoje kompetencje do pracy z takimi młodymi ludźmi.
Wystąpienie będzie poświęcone czynnikom, które mają wpływ na to czy tzw. integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi udaje się czy też ma jedynie fasadowy charakter (czasami stanowi również poważny problem dla społeczności szkolnej). Podniesiona zostanie kwestia błędów, które popełnia się w pracy z uczniami z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestii izolacji, stygmatyzacji a w niektórych przypadkach ryzyka stania się „Innych” uczniów ofiarami przemocy rówieśniczej.
Piotr Plichta

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu