• image

Szkoły zawodowe i studia techniczne

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Szkoły zawodowe i studia techniczne  - dobry wybór drogi edukacyjnej


Rozwijająca się gospodarka potrzebuje specjalistów – przede wszystkim absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych kształcących na kierunkach technicznych. Na lokalnym i globalnym (europejskim) rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje i kompetencje. Ułatwiają one   zatrudnienie w sytuacji, w której 23,7% młodych ludzi w wieku 15-24 lata jest w Polsce bez pracy (dane z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy „Globalne trendy w zatrudnieniu młodych 2011”; dla porównania w Niemczech – 9,2%, w Danii – 13,8%, a w Hiszpanii – 41,6%). Według najnowszych danych GUS w naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 402 tys. bezrobotnych w wieku do 24 lat.

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji staje się, w świetle tych danych, warunkiem koniecznym, ale niestety nie wystarczającym, do uzyskania pracy. Kwalifikacje, o których mowa, można kształtować i rozwijać w sieci szkół zawodowych:

  •      w zasadniczych szkołach zawodowych,
  •      technikach,
  •      technikach uzupełniających (tylko do końca 2012r.),
  •      - szkołach policealnych.

Zasadnicze szkoły zawodowe (2-3 letnie) umożliwiają uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje oraz kontynuację nauki w uzupełniających liceach ogólnokształcących lub technikach uzupełniających.

Technika (4 letnie) umożliwiają uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa dojrzałości.


Technika uzupełniające (3 letnie) kształcą na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Szkoły policealne (do 2,5 roku) umożliwiają absolwentom posiadającym wykształcenie średnie ogólne uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego lub technika.

W roku szkolnym 2009/2010 do zasadniczych szkół zawodowych uczęszczało ponad 250 tys. uczniów. Najczęściej wybierali oni zawody z grupy kierunków inżynieryjno – technicznych (np. mechanik samochodowy) oraz zawody z grupy usługowej. Do tej drugiej grupy należą takie zawody jak: kelner, kucharz, opiekunka dziecięca, fryzjer, sprzedawca, piekarz i ogrodnik.

W roku szkolnym 2009/2010 w technikach uczyło się ponad 612 tys. uczniów.
Najpopularniejsze kierunki kształcenia to: ponownie inżynieryjno – techniczne i usługowe, ale też: informatyczne, architektura i budownictwo, społeczne, ekonomiczne i administracyjne.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach policealnych odnotowano blisko 285 tys. uczniów. Do najczęściej wybieranych kierunków kształcenia należą: inżynieryjno – techniczne, ekonomiczno – administracyjne, usługowe, medyczne, ochrony i bezpieczeństwa,  a także grupy zawodów związanych ze sprawami finansowymi i handlowymi, prowadzeniem działalności gospodarczej, opieką społeczną i pracą socjalną, archiwami, bibliotekami i informacją naukową.

Warto pamiętać, że do szkół policealnych zalicza się również kolegia pracowników służb społecznych oraz zakłady kształcenia nauczycieli: nauczycielskie kolegia języków obcych oraz kolegia nauczycielskie (źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010. GUS, Warszawa 2010).

W roku akademickim 2009/2010 liczba studentów wynosiła ok. 1 mln 900 tys.
Wśród kierunków studiów największą popularnością cieszą się ekonomiczne i administracyjne (blisko 440 tys.), społeczne (ponad 243 tys.) i pedagogiczne (blisko 234 tys.). Niestety na  kierunkach inżynieryjno – technicznych studiowało tylko ok. 129 tys. osób (źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2010. GUS, Warszawa 2010). Taki stan rzeczy jest wynikiem marginalizowania matematyki w szkołach średnich. Na efekty zmian, które przywróciły matematyce należne jej miejsce wśród przedmiotów maturalnych będziemy musieli poczekać. Doraźnym rozwiązaniem są preferencje (również natury finansowej) dla kierunków deficytowych, w tym technicznych.

Wracając do szkolnictwa zawodowego należy zwrócić uwagę na bardzo interesującą ofertę edukacyjna szkół zawodowych w Warszawie. Dzięki aktywności władz samorządowych zostały podpisane umowy o współpracy miedzy szkołami zawodowymi a zakładami pracy, a także uczelniami wyższymi. Uczniowie mają możliwości odbywania dobrze zorganizowanych praktyk oraz poznanie wyposażenia nowoczesnych laboratoriów naukowych. Jest to dla nich naturalna motywacja do kontynuowania nauki w warszawskich uczelniach wyższych.

FileHandler.pdf

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu